رزومه مدیرعامل

رزومه مدیر عامل مرکز خرید آرامش

دکتر عباسعلی پهلوان نژاد